Hedin Certified ehdot

Hedin Certified ehdot 3/2023

 1. YLEISTÄ

Tämä on Fragus Warranty Finland Oy:n (y-tunnus 2110577-6; jäljempänä ”Fragus”) ajoneuvoille tarkoitettu kunnossapitosopimus (jäljempänä ”Sopimus”). Sopimus sisältää kohdassa 10. määritellyt osat ja niiden uusimiseen liittyvän työn, sekä tarvikkeet, mikäli kohdassa 10 määritelty osa rikkoutuu sopimusaikana. Rajoitukset ja ajoneuvon käyttäjän vastuut on ilmoitettu näissä sopimusehdoissa. Kohtaan 11 tulee tutustua erityisellä huolellisuudella.

 1. VOIMASSAOLO JA KILOMETRIRAJOITUS SEKÄ AJONEUVON IKÄ

Sopimuksen kilometri- ja aikaperusteinen voimassaolo on ilmoitettu Sopimuksen liitteissä. Kumpi ensinnä saavutetaan, päättää Sopimuksen käyttöoikeuden. Sopimuksen voi kirjata alkamaan tulevaisuuteen ja käyttöoikeus alkaa silloin siitä hetkestä. Ajoneuvon ikä lasketaan sen ensimmäisestä käyttöönottovuodesta.

 1. AJONEUVON IÄN JA KILOMETRIEN VAIKUTUS SOPIMUKSEN KÄYTTÖOIKEUTEEN

Käyttöoikeus on voimassa korkeintaan siihen asti kun ajoneuvon ajomäärä saavuttaa 200 000km tai se saavuttaa 10 vuoden iän. Ensimmäisenä saavutettu kriteeri (200 000km tai 10 vuotta) päättää Sopimuksen käyttöoikeuden, vaikka sopimuskautta olisi ajallisesti jäljellä.

 1. AJONEUVON KUNTO

Sopimuksen alkaessa ajoneuvon kunto pitää olla moitteeton, eikä siinä saa olla mitään vikoja. Ajoneuvon rakenteen pitää olla alkuperäinen, tämä rajoitus koskee myös ohjainlaitteiden ohjelmointia. Ajoneuvolla pitää olla täydellinen huoltohistoria ja se pitää olla dokumentoituna. Huoltovälit eivät saa olla ylittyneet yli 10%:a, rajoitus koskee aikaa ja kilometrejä. Mikäli ajoneuvon kunnosta tai sen huoltohistoriasta on annettu harhaanjohtavia tietoja, eivätkä ne täytä tämän Sopimuksen ehtoja ja/tai rajoituksia, Fraguksella on oikeus purkaa tämä Sopimus kohdassa 6. ilmoitetulla tavalla.

 1. ASIAKKAAN VASTUUT, SEKÄ AJONEUVON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista tähän Sopimukseen sisältyvistä toimenpiteistä Fragukselle, [email protected], www.fragus.com/fi tai +358 (0) 9 3487 3237. Asiakas on velvollinen pitämään ajoneuvon virheettömässä ja moitteettomassa kunnossa, ja tässä tarkoituksessa asiakkaan tulee muun muassa huolehtia ajoneuvon asianmukaisesta ylläpidosta, säilytyksestä, huollosta ja korjauksista Myyjän, Fraguksen tai ajoneuvon maahantuojan antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakas on velvollinen teettämään huolto-ohjelman mukaiset huollot ja normaalista kulumisesta aiheutuvat korjaukset ensisijaisesti myyjäliikkeessä ("Valtuutettu Korjaamo"). Mikäli Ajoneuvon huolto-ohjelmaa ei noudateta, Fraguksella on oikeus purkaa tämä Sopimus kohdan 6 mukaisesti. Myös sellaiset korjaukset, jotka eivät sisälly tähän Sopimukseen, asiakkaan on teetettävä Valtuutetulla Korjaamolla. Fragus ei vastaa toimenpiteistä, jotka eivät ole tähän Sopimukseen sisältyviä toimenpiteitä. Asiakas vastaa siitä, että ajoneuvon rakennetta, suorituskykyä tai käyttötarkoitusta ei ole muutettu. Asiakkaan asioidessa Valtuutetussa Korjaamossa asiakkaan tulee esittää ajoneuvon huoltokirja ja kopio tästä Sopimuksesta, sekä pyytää Valtuutettua Korjaamoa olemaan yhteydessä Fragukseen ennen korjaustyön aloittamista. Työt tai korjaukset, jotka tehdään ilman Fraguksen hyväksyntää eivät sisälly Sopimukseen. Korjausaika tulee varata välittömästi kun asiakas havaitsee tai tämän olisi pitänyt havaita ajoneuvon korjaustarve. Viat ja/tai korjaukset, jotka havaitaan tai ilmoitetaan Fragukselle Sopimuksen päättymisen jälkeen tai ennen Sopimuksen alkamista, eivät sisälly tähän Sopimukseen. Jos vaurio tai vika edellyttää välitöntä korjausta tai vaarana on vaurion tai vian paheneminen, asiakkaan on toimitettava Ajoneuvo välittömästi korjattavaksi Valtuutettuun Korjaamoon ja ilmoitettava tästä Fragukselle. Jos asiakas ei ole ilmoittanut vioista Fragukselle tämän Sopimuksen mukaisesti, tai muutoin ilmenee, että asiakas on käyttänyt ajoneuvoa vastoin Myyjän, Fraguksen, Valtuutetun korjaamon tai ajoneuvon maahantuojan ohjeistusta tai laiminlyönyt velvoitteensa huolehtia siitä tämän Sopimuksen mukaisesti tai muuttanut sen rakennetta ilman Fraguksen suostumusta, Fraguksella on oikeus purkaa tämä Sopimus välittömästi kohdan 6 mukaisesti.

 1. SOPIMUKSEN PURKU

Fraguksella on oikeus purkaa tämä Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli:

 • Asiakas laiminlyö ajoneuvon tavanomaisen huollon ja hoidon, käyttää ajoneuvoa kilpa-, nopeus-, taitoajokilpailussa, tuotantokäytössä tai muutoin tämän Sopimuksen taikka ajoneuvon maahantuojan antaman ajoneuvoa koskevan ohjekirjan vastaisesti;
 • Fraguksella tai Valtuutetulla Korjaamolla on syytä olettaa, ettei ajoneuvo, sen ikä, sen mittarilukema vastaa Fragukselle ilmoitettuja tietoja tai ajoneuvon huoltohistoria on puutteellinen.
 • Fraguksella tai Valtuutetulla Korjaamolla on syytä olettaa, että ajoneuvon rakennetta tai sen ohjelmistoa on muutettu.

Tällöin Fraguksella on oikeus periä jo Sopimuksen puitteissa maksetut kustannukset asiakkaalta.

 1. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Tämä Sopimus on määräaikainen ja sen voimassaolo on ilmoitettu kohdan 2. mukaisesti. Tämän Sopimuksen päättyessä joko tämän kohdan 7, kohdassa 2 ilmoitetulla tavalla, kohdan 6 tai 11 mukaisesti, kaikki Fraguksen Sopimuksen mukaiset velvoitteet päättyvät.

 1. OIKEUKSIEN PYSYVYYS

Se seikka, että Fragus yksittäistapauksissa tai vakiintuneesti jättää käyttämättä jonkin tähän Sopimukseen perustuvan oikeutensa, ei vaikuta rajoittavasti Fraguksen oikeuteen sittemmin muissa tapauksissa vedota tämän Sopimuksen mukaisiin sopimusehtoihin.

 1. SOPIMUKSEN SIIRTO

Fraguksella on oikeus siirtää tämä Sopimus ja/tai siihen perustuvat oikeudet ja/tai velvoitteet kolmannelle taholle ilman asiakkaan erillistä suostumusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmansille tahoille ilman Fraguksen suostumusta.

 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Kun Sopimus on voimassa ja Ajoneuvo on alle 10-vuotias ja ajomäärä on alle 200 000km sillä hetkellä kun viasta tai korjaustarpeesta on ilmoitettu Fragukselle, sisältyy kohtien 10.1.-10.2. komponentit niiden rikkoutuessa, pois lukien kohdassa 11 kuvatut toimenpiteet/tapahtumat, sekä rajoitukset.

 

10.1. MEKAANISET KOMPONENTIT

 

10.2. ELEKTRONISET KOMPONENTIT

 1. SOPIMUKSEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT TOIMENPITEET JA KULUT

Sellaisten osien tai komponenttien korjaukset ja uusinnat, joita ei ole nimetty Sopimuksen kohdassa 10., sekä viat, tapahtumat tai korjaus/huoltotoimenpiteet, joiden syynä on suoraan tai epäsuorasti korroosio, tulipalo, vesivaurio, varkaus, onnettomuus, kolarit ja muut vahingot, puutteellinen huolto, lainrikkomus, ylikuumentuminen, vuoto, jäätyminen, ajoneuvon rakennemuutokset, väärinkäyttö, käyttövirhe tai muu ulkopuolinen vaikutus, sekä korjaukset joiden syy, aiheuttaja tai oire on karsta tai muu likaantuminen, ajoneuvon huollon- tai korjauksen laiminlyönnistä syntyvät seurannaiskustannukset, puhdistukset, pesut, säädöt, voitelut, päivitykset tai ohjelmoinnit, Ajoneuvon ohjekirjan mukaiset määräaikaiset huollot ja muu normaali ylläpito, kitkapintojen kulumasta aiheutuvat toimenpiteet, kuten jarrupalojen, -levyjen, kytkinlevyjen uusinnat, alustan-, ohjauksen- ja jousituksen osien, kuten helojen, puslien, renkaiden, vanteiden, raidetangonpäiden, koiranluiden, vakaajoiden, putkien/letkujen, tiivisteiden, verhoiluilun, sisustan paneelien, -kahvojen, -luukkujen, peitelevyjen, koristeiden, listojen, korin osien, lasien, pyyhkijänsulkien, sytytys- tai hehkutulppien, hihnojen, niiden kiristimien, vaijereiden, ohjaimien, laahaimien tai rullien, polttimoiden (niiden tyypistä riippumatta), varokkeiden, releiden sekä niiden rasioiden tai koteloiden  korjaukset tai uusinnat eivät sisälly tähän Sopimukseen. Akkujen osalta vain ajoakun tekniset viat sisältyvät tähän Sopimukseen. Sen kapasiteetin aleneminen sisältyy vain silloin kun kapasiteetti on 70%:a tai vähemmän. Muut akkutyypit eivät sisälly Sopimukseen. Sopimus ei sisällä Sopimukseen sisältyvän komponentin rikkoutumisesta aiheutunutta seurannaisvauriota, eikä sellaista tapahtumaa, jossa Sopimukseen sisältymätön tekijä tai komponentti aiheuttaa Sopimukseen sisältyvän komponentin rikkoutumisen.

Muut mahdolliset kulut tai toimenpiteet, joiden ei ole nimenomaisesti sovittu kuuluvan tämän Sopimuksen soveltamisalan piiriin eivät sisälly Sopimukseen. Myöskään tuoteparannukset, tehdastakuiden, vakuutusten ja vastaavien vastuuperusteiden piiriin kuuluvat viat ja niiden korjaukset, sekä huolto/korjaustoimenpiteet, joiden suorittamiseen on syntynyt tarve ennen tämän Sopimuksen alkamista eivät sisälly Sopimukseen. Myöskään välilliset kustannukset/toimenpiteet kuten majoitukset, kuljetukset, ansion menetykset tai vastaavat eivät sisälly tähän Sopimukseen.

 

Kuluja voi kohdistaa tälle Sopimukselle korkeintaan 10 000 €, sis alv. per vuosi.

 

 1. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDAN-RATKAISU

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.

 1. HENKILÖTIETOREKISTERI

Rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa https://fragus.com/fi/tietosuojakaytanto-gdpr/. Aktivoimalla tämän Sopimuksen asiakas antaa suostumuksen kerätä ja tallentaa rekisteriselosteessa ilmoitetut tiedot itsestään ja antaa käyttää annettuja tietoja rekisteriselosteen mukaisesti.

Hedin Certified

Vahingon sattuessa ota yhteyttä

Mikäli autosi tarvitsee korjausta, ole ensisijaisesti Fragukseen yhteydessä p. 09 315 80 470, [email protected] tai voit asioida myös suoraan Hedin Automotiven korjaamon kanssa.
Soita 09 315 80 470