Henkilöstö

 

Hedin Automotivella on vahva sisäinen ja ulkoinen työnantajakuva, jota vaalimme vahvistamalla arvoihin pohjautuvaa yrityskulttuuria, kehittämällä johtamis- ja työyhteisötaitoja sekä parantamalla työhyvinvointia. Menestyksemme taustalla on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme. Muuttuvassa liiketoimintaympäristössämme menestys vaatii jatkossa myös uudenlaista osaamista ja olemme sitoutuneet henkilöstömme osaamisen kehittämiseen.

Henkilöstömme lukuina

Vuonna 2020 palveluksessamme oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin noin 860 henkilöä.

Henkilöstön sukupuolijakauma 2020

Henkilöstön lukumäärä ikäryhmittäin 2020

Henkilöstön lukumäärä henkilöryhmittäin 2020

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, syrjimättömyys, yhdenvertaisuus sekä nollatoleranssi työpaikkakiusaamista ja epäasiallista käyttäytymistä kohtaan ovat tärkeitä periaatteita, joita noudatamme kaikissa tilanteissa. Hedin Automotiven tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä toimintamalli epäasiallisen ja häiritsevän käyttäytymisen estämiseksi tukevat näiden periaatteiden noudattamista.

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Kehitämme työkykyjohtamistamme, työsuojelutoimintaamme ja työturvallisuuttamme jatkuvasti ja johdamme niitä selkeillä toimintamalleilla.

Työssä viihtyminen

Maaliskuussa 2021 tehdyn työtyytyväisyyskyselyn mukaan yhteishenki sekä kollegoilta saatu apu ja tuki koettiin hyväksi. Työssä viihtyvyyttä lisäsivät myös hyvä johtaminen ja esimiestyö sekä osaaminen, jonka koettiin vastaavan työn vaatimuksia ja jota kehitettiin aktiivisesti.

Henkilöstöedut

Hedin Automotive tarjoaa henkilöstölleen auton ostoon ja huoltopalveluihin liittyviä etuja, autoetupolitiikkamme mukaisen työsuhdeautoedun, liikunta- ja kulttuuriedun (ePassi) sekä kattavat työterveyspalvelut.

Työturvallisuus

Keväällä 2021 selvitimme työturvallisuutta toimipistevierailuin yhteistyössä vakuutuskumppanimme Fennian kanssa. Selvityksen pohjalta otimme systemaattisesti käyttöön suojalasit ja viiltosuojakäsineet. Suojalasit ovat nykyään pakolliset kaikille huoltokorjaamoilla oleskeleville.

Päivitimme myös melun- ja tärinäntorjuntaohjelmaamme uusien melumittauksien pohjalta sekä lisäsimme henkilöstömme turvallisuuskoulutusta. 

Vuoden 2018 alkaen työtapaturmista johtuneet poissaolot ja kustannukset ovat vähentyneet Hedin Automotivella merkittävästi. 

Koronaviruspandemian aikana keväästä 2020 alkaen olemme tiiviisti seuranneet pandemian kehittymistä ja noudattaneet ajankohtaisia viranomaisohjeita. Olemme päivittäneet Hedin Automotiven poikkeustilan toimintaohjeitamme säännöllisesti tilanteen edellyttämällä tavalla. Tavoitteenamme turvata sekä henkilöstömme että asiakkaidemme terveys ja turvallisuus kaikissa tilanteissa. 

Työkykyjohtaminen

Olemme panostaneet merkittävästi henkilöstömme työkyvyn tukemiseen ja työkykyjohtamiseen. Vuosien 2019–2021 aikana olemme onnistuneet vähentämään työkyvystä johtuneita sairauspoissaoloja sekä työkyvyttömyyseläketapauksia merkittävästi tiiviillä yhteistyöllä työterveyden, esimiesten, eläkevakuuttajan ja henkilöstöhallinnon kesken.

Muuttuva toimintaympäristö edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittämistä

Muuttuvassa liiketoimintaympäristössämme menestys vaatii jatkossa myös uudenlaista osaamista. Olemme sitoutuneet henkilöstömme osaamisen systemaattiseen ja liiketoimintalähtöiseen kehittämiseen. Kehitystarpeita ohjaavat etenkin muutokset autoalalla ja digitalisaatio.

Kehitämme jatkuvasti automerkkikohtaisia osaamisia niin myynnin kuin huolto- ja korjaustoimintojen puolella uusimman tiedon ja osaamisen varmistamiseksi. Parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen tuottamiseksi kehitämme aktiivisesti myös myynti- ja asiakaspalveluosaamistamme. 

Johtaminen

Kehittämällä johtamis- ja esimiestaitoja varmistamme henkilöstön tyytyväisyyden ja tuloksellisen liiketoiminnan. Kehitystyötä suunnitellaan ja toteutetaan tunnistettujen osaamistarpeiden pohjalta. Panostamme johtamisen kehittämiseen kaikilla esimiestasoilla, jonka ansiosta odotuksemme hyvästä johtamisesta on kaikille selkeä. Olemme luoneet johtamismallin, joka tuo systemaattisuutta ja ryhdikkyyttä jokapäiväiseen johtamiseen ja esimiestyöhön.